top of page

14 06

rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

140601 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC1
140602 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603 * altri solventi e miscele di solventi
140604 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

bottom of page