top of page

14 06

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06

140601*clorofluorocarburi, HCFC, HFC1
140602*altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*altri solventi e miscele di solventi
140604*fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605*fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

bottom of page